Nie ma aktualnych informacji w bazie.

Refleksje po I rejonowym spotkaniu w ramach programu diecezjalnego w Parczewie.
2008-12-14

29 listopada w Parczewie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach programu duszpasterskiego Chrzest w życiu i misji Kościoła.  Przedstawiciele z 6 dekanatów wraz ze swoimi księżmi: hańskiego, komarowskiego, radzyńskiego, wisznickiego, włodawskiego i parczewskiego, spotkali się na modlitwie liturgii godzin w Sanktuarium Rodzin w Bazylice Mniejszej. Modliliśmy się za rodziny naszej diecezji, prosząc również o łaskę daru odpustu przez orędownictwo św. Pawła gdyż Bazylika Parczewska jest kościołem stacyjnym w roku Apostoła Narodów.

Następnie udaliśmy się do Gimnazjum na spotkanie formacyjne. Praca według programu duszpasterskiego jest wspólnotową i indywidualną refleksją nad Słowem Bożym, które ma moc przemieniać człowieka wskazując mu drogę prawdziwego życia. Konferencja wprowadziła w biblijną wizję życia człowieka, ukazując chrześcijańską antropologię, przybliżyła  tajemnicę stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boga, która w praktyce oznacza gotowość do wejścia w relację ze swoim Stwórcą jak i wejścia w komunię z drugim człowiekiem i życie na sposób daru nie pytając ile na tym zarobię. Znaczącym punktem spotkania była praca indywidualna nad treściami, które wybrzmiały, w biblijnym opisie stworzenia, w szczegółowych katechezach zapisanych przez Pasterza diecezji Bp Zbigniewa Kiernikowskiego. Następnie w mniejszych grupach uczestnicy podzielili się swoimi osobistymi przeżyciami. Ważnym punktem spotkania były świadectwa ludzi ukazujące ich życie ich codzienne zmaganie się, jakąś duchową walkę. Szczególnie wybrzmiał problem szybkiego zapominania przez człowieka o tym kim tak naprawdę jest, że jest dzieckiem Boga, a nie jest tylko zbiorem genów, że jest kochany pomimo swoich słabości przez Stwórcę. Wielu dających świadectwo potwierdziło prawdę, że układanie swojego życia według Bożego Słowa i poddanie się zupełnie woli Bożej nawet czasami wbrew logice owocuje pocieszeniem, umocnieniem  i przekonaniem, że Bóg zawsze ma rację. Trzeci ważny głos ukazał trudność ludzkiej egzystencji dotkniętej przez skutki grzechu pierworodnego wyrażające się zamknięciem się w świecie tylko swoich spraw i interesów, ograniczając tylko takie relacje międzyludzkie  do ludzi od których można spodziewać się korzyści. Całość zakończyła się smaczna agapą, w trakcie której można było wymienić swoje opinie o spotkaniu.

Pospotkaniowe refleksje.

Po pierwsze, czasy w których żyjemy pokazują wyraźną walką z Kościołem, która widoczne jest np. w prześladowaniu chrześcijan w Indiach, jak również dostrzegalna i w Polsce, gdzie dąży się do laickości państwa według modelu Unii europejskiej. W naszym życiu parafialnym jest coraz więcej duszpasterskich i katechetycznych trudności. Nie możemy ( my chrześcijanie kapłani i świeccy) zamknąć się w kręgu narzekania i biadolenia, składając wszystko na czasy. Pierwsi chrześcijanie nie narzekali oni działali ­ żyli Chrystusem.
Po drugie, praca którą podejmujemy w ramach programu duszpasterskiego dotyka fundamentów wiary człowieka, zaprasza do refleksji nad prawdziwym chrześcijaństwem, gdzie poznanie Jezusa Chrystusa prowadzi do Jego naśladowania, aż po krzyż, który po ludzku jest przegraną a jednak w chrześcijaństwie jest życiodajnym drzewem.

Po trzecie, metoda pracy wyzwala indywidualną refleksję nad zapomnianą najważniejszą księgą ludzkości, którą jest Biblia.

Po czwarte, wspólne dzielenie się doświadczeniem Boga, buduje wiarę innych ludzi, ale również wyzwala umiejętność mówienia o Bogu w XXI wieku swoimi słowami. Człowiek słuchając świadectwa innych  umacnia się, że ten mój brat, który obok mnie żyje on też wierzy, tak jak i ja. Potrzeba dziś wspólnotowego wymiaru przezywania wiary.

Wielu wyjeżdżających żegnało się pozdrowieniem do kolejnego spotkania. Trzeba mieć nadzieję, że przedstawiciele parafii uczestniczący w sobotnim  spotkaniu wspomogą księży, by te treści pomogły innym ludziom prawdziwie żyć życiem, które daje Bóg.  
    
Koordynatorzy spotkania serdecznie dziękują wszystkim za okazaną pomoc.
ks. Prałat Tadeusz Lewczuk i ks. Jacek Sereda
Sprawdź aktualności dla twojego rejonu


Biblia Jerozolimska

Bp Zbigniew Kiernikowski: Polskie wydanie Biblii Jerozolimskiej (BJ) jest godnym zauważenia faktem w życiu Kościoła w naszym kraju.
[cała recenzja ]